تبلیغات
دریای بیکران - مرزبین حقیقت وخرافه

همانطور که به نظر می آید خرافه یکی ازموضوعات مهم وحساسی درجوامع

بخصوص جامعه ماست.این مساله نیاز به بررسی ومقابله دارد.درنتیجه باید به شناخت خرافه

وراههای مقابله باآن آشنایی داشت........

الف- مفهوم خرافه

خرافه در لغت بمعنای سخن بیهوده، حدیث باطل، افسانه و...می باشد.

یکی ازمصادیق آنرامیتوان ادعاهای بی اساس تلقی کرد.بطورمثال میتوان ادعاهایی

مانند ارتباط باامام زمان«ع» یاادعای الوهیت ونبوت وادعای کرامت را

 ازمصادیق خرافه دانست.

ب-مظاهر ونمودهای خرافه

میتوان برای خرافه مظاهری ذکر کرد ازجمله:

1-ظهور صوفیگری درلباس عرفان.

2-ادعای ارتباط باامام زمان.

3-فعالیتهایی مانند فالگیری ، مال یابی ورمالی.

4-ادعای کرامت براساس خواب وتوهم.

ج-علل گرایش به خرافات

عوامل مختلفی دست به دست هم میدهند وزمینه رابرای گرایش به خرافات فراهم می کنند.

ارجمله این عوامل میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • جهل وسطحی نگری

یکی ازعوامل گرایش به خرافات جهل وسطحی نگری است. چون افراددرک درست وبینش

درستی نسبت به مسایل ندارند به سراغ این امور میروند.

  • فقدان دانش

بدیهی است هرچقدر فرد ازدانش راستین دینی ومعنوی وعلوم روز بهره کمتری برده باشد

به مراتب افتادن اودر دام خرافات وانحرافات بیشتر خواهدبود.علم به منزله نوری است که راه را

از بیراه نشان میدهدوانسان رااز افتادن درتاریکی ها رهایی میبخشدو بدینوسیله  مسیر های

انحرافی راازراه راست باز میشناسد.

  • ضعف در اعتقادات

فرد بدلیل ضعف بنیه اعتقادی به دام شیادان می افتدونمیتواند مصداق واقعی و غیرواقعی

کرامات راتشخیص دهد.

  • ناکامی ویاس از دست یابی به خواسته ها

چون فرداز دست یابی به خواسته ها یش مایوس میشود،دست به عواملی میزند که

بتواند مشکلات خود راحل کند اماجزخسارت وناامیدی چیز دیگری بدست نمی آورند.

ادامه دارد.

 
طبقه بندی: اجتماعی،

تاریخ : شنبه 16 اردیبهشت 1391 | 08:41 ق.ظ | نویسنده : مریم سبحانی | نظرات