تبلیغات
دریای بیکران - دنیای مابا آدماش

بیخودی پرسه زدیم

صبحمان شب بشود 

بیخودی حرص زدیم،

سهممان کم نشود

ماخداراباخود سردعوابردیم

وقسم ها خوردیم،

مابه هم بدکردیم، ما به هم بدگفتیم،

ماحقیقت هارا زیرپا له کردیم

وچقدرحظ بردیم که زرنگی کردیم،

روی هر حادثه ای حرفی ازپول زدیم،

ازشما می پرسم،ماکه راگول زدیم؟
طبقه بندی: ادبی،

تاریخ : چهارشنبه 18 آبان 1390 | 06:55 ب.ظ | نویسنده : مریم سبحانی | نظرات